In order to help students improve Korean language skills and adjust to their lives in Korea, Korean Language Center offers Doumi (Buddy) Program. The KLC students will have undergraduate students as their buddies.

Please follow the instructions below to apply for the program.


1. Application Period: Jun. 17th 13:00 P.M. – Jun. 21st 12:00 PM (Noon)


2. How to Apply: Go to https://forms.gle/2SwdZmPXcwsQuZ2n8 and complete the form.

  1) You must log in with your Google account.

  2) The reply may be submitted only once.

  3) The reply may be modified.


3. Things to Note

  1) Please enter your full name as written on your passport.

  2) Please make sure to enter your contact number and email address.


4. Arrangement Rules:

  1) It is first-come-first-served basis depending on the number of Korean applicants. (If Doumi applicants are less than the foreign students, then there will be no Doumi assignation).

  2) New students will be prioritized.

  3) 2~3 foreign students per 1 Doumi(Buddy)


5. Schedules

  1) Jun. 24th, 2019 – Aug. 23th, 2019 : Doumi activity period, approximately 10 weeks (Doumi student will either go to your classroom or call you.)

  2) Jun. 27th, 2019 : Doumi get-together (Room B106 @Korea Education Building, 6 PM)

  3) Aug. 30th, 2019 : Report deadline for Foreign student (Room 301 @Korea Education Building, 5 PM)


6. Inquiries regarding Doumi Program

Phone: 02-3290-1459 / E-mail: klcc@korea.ac.kr


 

为了帮助大家提高韩国语水平以及更快地适应韩国生活,高丽大学韩国语中心为学生提供语言互助伙伴活动。高丽大学韩国语中心的语言互助伙伴将会为各位同学在韩国的学习与生活方面提供很好的帮助。


1. 申请时间: 6月 17日 13:00 - 6月 21日 中午 12:00点为止


2. 申请方法: https://forms.gle/2SwdZmPXcwsQuZ2n8

  1) 需要登录谷歌

  2) 只需提交1号的答案

  3) 答案可以修改


3. 申请注意事项

  1) 申请时,请使用与护照统一的英文名字。

  2) 请填写可联系电话和电子邮件。


4. 分配原则

  1) 韩国人伙伴名额有限,按申请顺序先后分配

     *如果韩国人伙伴的申请人数未达到原定申请人数时,有可能无法被分配到韩国人伙伴。

  2) 新入生优先分配

  3) 韩国人伙伴1名,语言研修生2名或3名


5. 语言互助伙伴活动日程

  1) 语言互助伙伴活动时间: 2019年 6月 24日 – 2019年 8月 23日,大约10周

  2) 语言互助伙伴交流会: 2019年 6月 27日, 下午6点, 韩国语教育馆B106号

  3) 外国伙伴感想文提交截止: 2019年 8月 30日, 下午5点, 韩国语教育馆 301号


6. 韩国语中心语言互助伙伴咨询处:

电话:02-3290-1459 E-mail: klcc@korea.ac.kr高麗大学韓国語センターでは、高麗大学の在学生が皆様の韓国語勉強と韓国生活を手伝う「トウミプログラム」を運営しております。トウミプログラム参加をご希望の方は、以下のようにお申込ください。


1. 申請期間: 6月 17日 午前 13:00~ 6月21日 午後 12:00(正午)


2. 申請方法: https://forms.gle/2SwdZmPXcwsQuZ2n8

  1) Googleアカウントのログインが必要です。

  2) 応答の提出は一回限です。

  3) 応答内容は修正可能です。


3. 申請の際の注意事項

  1) パスポート上の英文のお名前を記入

  2) 連絡可能な電話番号、 E-mailアドレスを記入


4. 割り当ての原則

  1) 韓国人トウミの人数に合わせて、先着順で締め切らせていただきます。(韓国人トウミがトウミプログラム希望者より少ない場合、プログラムにご参加いただけない場合がございます。)

  2) マッチングはは新入生優先で行われます。

  3) 韓国人トウミ1人と語学研修生2-3人が一組になりまうす。


5. トウミ活動の日程

  1) トウミ活動期間:2019年 6月 24日~2019年8月23日、約10週間

  2) トウミ交流会:2019年 6月27日、午後6時、韓国語教育館B106号室

  3) 活動報告書提出締め切り:2019年 8月 30日、午後5時、韓国語教育館 301号室


6. お問い合わせ

電話番号:02-3290-2977 / E-mail:klcc@korea.ac.kr


 

Nhằm giúp đỡ học viên nâng cao năng lực tiếng hàn và thích ứng với cuộc sống tại Hàn Quốc, Trung tâm Hàn ngữ tổ chức chương trình “Bạn giúp đỡ Doumi người Hàn”. Học viên đang theo học tại trung tâm Hàn ngữ sẽ được giúp đỡ bởi sinh viên đang theo học tại Đại học Korea. Thông tin cụ thể như sau:


1. Thời gian đăng ký: 13:00 sáng ngày 17 tháng 6 ~ 12h trưa ngày 21 tháng 6


2.Cách đăng ký: Điền thông tin cá nhân vào https://forms.gle/2SwdZmPXcwsQuZ2n8

  1) Cần đăng nhập vào Google.

  2) Lưu ý chỉ trả lời 1 lần.

  3) Có thể sửa câu trả lời.


3. Chú ý khi đăng ký:

  1) Viết tên đầy đủ như trên hộ chiếu (tiếng Việt không dấu) khi đăng ký

  2) Điền số điện thoại, địa chỉ email đầy đủ khi đăng ký


4. Phương thức hoạt động:

  1) Ưu tiên học viên đăng ký sớm trước ngày hết hạn đăng ký.

     * Học viên có thể không được bố trí doumi trong trường hợp số lượng doumi ít hơn số lượng học viên đăng ký.

  2) Ưu tiên học viên mới nhập học

  3) 1 bạn giúp đỡ người Hàn (Doumi), và 2 hoặc 3 học sinh học tiếng


5. Kế hoạch hoạt động

  1) Hoạt động cùng bạn Doumi: thứ năm, ngày24 tháng6 năm 2019 ~ thứ ba, ngày23 tháng8 năm 2019 (Khoảng 9 tuần)

  2) Buổi Gặp mặt Doumi (6h chiều, Phòng B106 - Tòa nhà Korean Education Center (한국어교육관)): Ngày 27 tháng 6 năm 2019

  3) Hạn nộp báo cáo hoạt động (Bạn và Doumi phải hoàn thành báo cáo cùng nhau): 5h chiều Thứ năm ngày 30 tháng 8 năm 2019. Nộp tại phòng 301 - Tòa nhà Korean Education Center (한국어교육관)


6. Địa chỉ liên lạc Giải đáp thắc mắc liên quan đến Doumi

Điện thoại: 02-3290-1459/ Email: klcc@korea.ac.kr
Курё их сургуулийн Солонгос хэлний центрээс хэлний бэлтгэлд сурч буй сурагчдын сурлагад тус болох зорилготойгоор, Курё их сургуулийн оюутнуудтай хамтран “Туслах оюутан”-ны үйл ажиллагааг явуулж байна.


1. Бүртгүүлэх хугацаа: 6 сарын 17 13:00 ~ 6 сарын 21 12:00 цаг хүртэл


2. Бүртгүүлэх арга: https://forms.gle/2SwdZmPXcwsQuZ2n8 хаягаар бүртгүүлэх

  1) Google account-аар нэвтрэх шаардлагатай.

  2) Сурагч бүр нэг удаа бүртгүүлнэ.

  3) Хариултыг засаж болно.


3. Бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс

  1) Гадаад паспорт дээрх нэрийн дарааллаар нэрээ бичих.

  2) Холбогдох боломжтой утасны дугаар, и-мэйл хаягаа бичих.


4. Туслах оюутан хуваарилагдах дүрэм

  1) Туслах оюутны тооноос хамаарч эхний бүртгэлээр хуваарилагдана.

     *Туслах оюутны тоо бүртгүүлсэн сурагчдын тооноос бага бол туслах оюутан хуваарилагдахгүй байх магадлалтай.

  2) Шинэ сурагчдад түрүүлж хуваарилагдана.

  3) 1 туслах оюутанд, 2 юмуу 3 гадаад сурагч хуваарилагдана.


5. Туслах оюутны явагдах үйл ажиллагаа

  1) Туслах оюутны явагдах үйл ажиллагаа: 2019 оны 6 сарын 24 ~ 2019 оны 8 сарын 23(Ба), 10 долоо хоног

  2) Туслах оюутны нээлтийн үйл ажиллагаа: 2019 оны 6 сарын 27 18:00 цагт, Солонгос хэл судлалын төв Б106 тоот

  3) Гадаад сурагч сэтгэгдэл бичиж өгөх хугацаа: 2019 оны 8 сарын 30 17:00 цаг хүртэл, Солонгос хэл судлалын төв 301 тоот


6. Туслах оюутны талаарх санал хүсэлт болон асуух зүйлс

Утас: 02-3290-1459 / И-мэйл: klcc@korea.ac.kr고려대학교 한국어센터에서는 어학연수생의 한국어 학습과 한국생활에 도움을 주기 위해, 고려대학교 재학생을 연결시켜주는 『도우미』 제도를 운영하고 있습니다.


1. 신청기간: 6월 17일(월) 오후 1:00 ~ 6월 21일(금) 낮 12:00


2. 신청방법: https://forms.gle/2SwdZmPXcwsQuZ2n8 에 정보 입력

  1) Google에 로그인이 필요합니다.

  2) 응답은 1번만 제출합니다. 

  3) 응답은 수정할 수 있습니다.


3. 신청 시 주의사항

  1) 여권상의 영문이름 기입

  2) 연락 가능한 전화번호, 이메일 주소 기입.


4. 배정원칙

  1) 한국인 도우미 인원에 따라 선착순 마감

     *한국인 도우미 인원이 신청인원보다 적을 경우 도우미가 배정 되지 않을 수 있음.

  2) 신입생 우선 배정

  3) 한국인 도우미 1명, 외국인 학생 2명 또는 3명


5. 도우미 활동 일정

  1)도우미 활동 기간: 2019년 6월 21일(월) - 2019년 8월 22일(목), 약 10주

  2)도우미 교류회: 2019년 6월 27일(목), 오후 6시, 한국어교육관 B106호

  3)외국인 자필 소감문 제출 마감: 2019년 8월 30일(금), 오후 5시, 한국어교육관 301호


6. 한국어센터 도우미 관련 문의처

전화: 02-3290-1459 / E-mail: klcc@korea.ac.kr